Komisja Nadzoru Finansowego – istota działalności

Komisja Nadzoru Finansowego jest to centralny organ państwowy, który został powołany w celu nadzorowania rynku finansowego w Polsce. Został utworzony 21 lipca 2006 roku. Nadzór nad nim sprawuje Prezes Rady Ministrów.KNF

W skład KNF wchodzą:

  • przewodniczący – powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję,
  • dwóch zastępców przewodniczącego – powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego,
  • czterej członkowie – Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel, Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel, Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Jak już było wcześniej wspomniane KNF sprawuje nadzór nad systemem finansowym w tym nad: sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nad instytucjami pieniądza elektronicznego oraz biurami usług płatniczych. Komisja odpowiedzialna jest również za stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, szczególnie tych dotyczących odbiorców usług finansowych.

Kolejnym ważnym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności. Angażuje się ona również w akcje edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej funkcji Komisji, a mianowicie przygotowuje ona projekty aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, emerytalnym i ubezpieczeniowym.

Komisja Nadzoru Finansowego nie odpowiada natomiast za nadzór nad następującymi instytucjami: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, SKOK, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów.

Zainteresuj się także...

Dodaj komentarz